Условия за ползване

ПРЕДМЕТ

Чл.1. Настоящите Общи Условия са предназначени за регулиране на отношенията между ШОП МАРКЕТ ООД , наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК , и клиентите , наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на електронния магазин www.arena-finess.com”, наричан по-долу „Арена -Финес”

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
 • Наименование на Доставчика : ШОП МАРКЕТ ООД
 • Седалище и адрес на управление : гр. Мадан, ул. „Обединение” 16
 • Имейл : [email protected]
 • Тел: 0897946420
 • Вписване в публични регистри: ЕИК: BG 200347405

Aрена – Финес

Чл.3. Арена-Финес е електронен магазин , достъпен в интернет на адрес ………., чрез който ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право на следното:
 • Да извършват регистрация и създаване на профил за преглеждане на Арена-Финес и използване на допълнителни услуги за предоставяне на информация;
 • Да преглеждат стоките, техните цени и характеристики и условия за доставка;
 • Да получават информация за нови стоки, предлагани в Арена-Финес;
 • Да упражнява правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.
Чл.4 ДОСТАВЧИКА доставя стоките и гарантира правата на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността , възприети в практиката , потребителското или търговското право критерии и условия. Чл.5
 • ДОСТАВЧИКА се задължава да достави и прехвърли собствеността на ПОТРЕБИТЕЛЯ на определените от него чрез интерфейса, стоки.
 • ПОТРЕБИТЕЛИТЕ заплащат на ДОСТАВЧИКА възнаграждение за доставените стоки съгласно условията , определени на Арена-Финес и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от ДОСТАВЧИКА на адреса на Арена-Финес в Интернет.
 • ДОСТАВЧИКА доставя заявените от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, стоки в сроковете и при условията, определени от ДОСТАВЧИКА на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общите условия;
 • Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АРЕНА-ФИНЕС

 • За да използва Арена-Финес , ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да въведе избрани от него Име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронния магазин изисква регистрация.
 • Името и паролата за отдалечен достъп се определят от ПОТРЕБИТЕЛЯ, чрез регистрация по електронен път в сайта на ДОСТАВЧИКА.
 • С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, Приемам” и „Регистрация” , ПОТРЕБИТЕЛЯ декларира, че е запознат с тези условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва.
 • ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава извършената от ПОТРЕБИТЕЛЯ регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронен адрес, на който се изпраща и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратена от ДОСТАВЧИКЪТ.
 • При извършване на регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯ се задължава да предостави верни и актуални данни. ПОТРЕБИТЕЛЯ своевременно актуализира данните посочени в регистрацията си, в случай на промяна;

ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ПОРЪЧКА НА СТОКА

Чл.8
 • ПОТРЕБИТЕЛИТЕ използват предимно интерфейса на страницата на ДОСТАВЧИКА, за предлаганите от Доставчика стоки в АРЕНА-ФИНЕС;
Чл. 9. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ правят поръчки на стоките в платформата Арена-Финес по следната процедура:
 • Извършване на регистрация в Арена-Финес и предоставяне на необходимите данни, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма до този момент регистрация в Арена-Финес
 • Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата Арена-Финес чрез идентифициране с име и парола;
 • Избиране на една или повече от предлаганите от доставчиците стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка („Кошница“);
 • Избор на стоки и техните характеристики от списъка на стоки за покупка в платформата Арена-Финес ;
 • Предоставяне на данни за извършване на доставката;
 • Избор на способ и момент за плащане на цената.
 • Потвърждаване на поръчката.

ДОСТАВКА И ПЛАЩАНЕ

Чл.10.
 • Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика;
 • Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите.
 • Начинът на плащане и доставка се определя в Информацията, предоставена на ПОТРЕБИТЕЛЯ в специално предназначени страници на сайта;
 • ДОСТАВЧИКЪТ посочва общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки плюс разходите за доставка, ако има такива.

ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

Чл.11. Правилата за настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат спрямо ПОТРЕБИТЕЛИ , за които според данните, посочени при регистрация в Арена-Финес, може да си направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или Директива 2011/83/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 25-ти Октомври 2011г. Чл.12
 • Основните характеристики на стоките предлагани от ДОСТАВЧИКА са определени в профила на всяка стока на сайта на Арена-Финес;
 • Цената на стоките с включени всички данъци се определя от ДОСТАВЧИКА в профила на всяка стока в сайта на Арена-Финес;
 • Стойността на пощенските и транспортни разходи, невключени в цената на стоките се определя от ДОСТАВЧИКА в сайта и се предоставя като информация на ПОТРЕБИТЕЛЯ при избиране на стоките.
 • Начините на плащане и доставка се определя в настоящите общи условия и информацията, предоставена на ПОТРЕБИТЕЛЯ посредством механизмите в сайта и създадената на сайта виртуална сметка.
 • Информацията предоставяна на ПОТРЕБИТЕЛЯ по този член е актуална към момента на визуализацията на сайта преди сключване на договора за покупко-продажба.
 • Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на Арена-Финес.
 • Доставчикът посочва общата стойност на поръчката на всички съдържащи се в нея стоки.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.13
 • ДОСТАВЧИКЪТ предприема мерки за защита на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно Закона за защита на личните данни.
 • От съображение за сигурност за личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ДОСТАВЧИКЪТ ще изпрати данните само на e-mail адрес , който е бил посочен от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в момента на регистрация.
Чл.14
 • Във всеки момент, ДОСТАВЧИКЪТ има право да изисква от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрация обстоятелства и лични данни.

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.16
 • Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от ДОСТАВЧИКЪТ, за което последния ще уведоми по подходящ начин всички ПОТРЕБИТЕЛИ на АРЕНА-ФИНЕС, които имат регистрация;
 • ДОСТАВЧИКЪТ и ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласяват ,че всяко допълнение и изменение на тези общи условия, ще имат действие спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ след изричното му уведомяване от ДОСТАВЧИКА ;

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.17. ШОП МАРКЕТ ООД си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока в рамките на една работна седмица, “ШОП МАРКЕТ „ООД уведомява потребителя/клиента за изчерпването на стоката чрез изпращане на съобщение до посочения от потребителя/клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. Чл.18 Договорният език е български, а обявените на сайта цени са в български левове без ДДС. Сайтът поддържа българска версия. В процеса на извършване на поръчка за територията на Република България, системата автоматично добавя ДДС, което е видимо за потребителя/клиента непосредствено преди потвърждаването й. Чл.19. ОПЕРАТОРЪТ НА ПЛАТФОРМАТА не носи отговорност в случай на непреоделима сила, случайни събития, проблеми в ИНТЕРНЕТ , технически или други обективни причини.